SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W ZAWOI PRZYSŁOP

(Szkoła Edukacji Środowiskowej na Bursztynowym Szlaku) 

szkoła logoPowstała w 1959 roku z inicjatywy i przy dużym wkładzie pracy społecznej mieszkańców. Szkoła działa na rzecz środowiska lokalnego pod hasłem „W zgodzie z dekalogiem i naturą”. Działania szkoły obejmują edukację ekologiczną i regionalną oraz mają na celu zachowanie wartości przyrodniczych i kulturowych Przysłopia. Palcówka podejmuje wiele inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym: selektywna zbiórka odpadów, zastosowanie kolektorów słonecznych, termomodernizacja budynku, zastosowanie świetlówek energooszczędnych i żarówek LED, założenie ogródka bioróżnorodności, uruchomienie oczyszczalni ścieków i małej elektrowni słonecznej. Uczniowie stworzyli wędrówkę odkrywców po swojej miejscowości, która ukazuje najciekawsze elementy przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe Przysłopia. 

W pomieszczeniach budynku urządzono Izbę Regionalną im. Franciszka Gazdy, która posiada zbiór cennych eksponatów: dawnych narzędzi, sprzętów gospodarstwa domowego, elementów stroju, fotografii. Spółdzielnia Uczniowska „Sklepik pod Magurką” służy jako punkt sprzedaży wyrobów lokalnych, pamiątek i wydawnictw o regionie.

przysłop szkoła1przysłop szkoła2

Szkoła została wyróżniona Zielonym Certyfikatem I i II stopnia, czyli znakiem jakości za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach ogólnopolskiego Programu „Szkoły dla Ekorozwoju”, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawoi Przysłop został wyróżniona certyfikatem Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej oraz jako pierwsza w Polsce otrzymała międzynarodowe wyróżnienie – Zielona Flaga w ramach Programu Eco–Schools. 

Działania szkoły wspiera lokalne Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop”.

Szkoła oferuje również: 40 miejsc noclegowych z dostępem do kuchni i stołówki, zajęcia z edukacji regionalnej, warsztaty ekologiczne, wędrówki odkrywców po Przysłopiu.

przysłop szkoła3

Patron Szkoły Podstawowej nr 4 w Zawoi

Patronem i Duchem Opatrznościowym naszej szkoły od 16 czerwca 1997r.,

patrol-kalinowskikiedy miała miejsce uroczystość nadania imienia, jest św. Rafał Kalinowski. Dla całej społeczności szkolnej jest on wzorem do naśladowania jako patriota, wychowawca i człowiek. Z racji bliskiego sąsiedztwa szkoła współpracuje z klasztorem oo. Karmelitów Bosych w Zawoi Zakamień, przekazując młodzieży wartości wychowawcze zgodne z wielowiekową tradycją kultywowaną przez świętych Karmelu. 

Józef Kalinowski urodził się w Wilnie 1 września 1835 r. Kształcił się w Wileńskim Instytucie Szlacheckim, następnie w Petersburgu ukończył Mikołajewską Akademię Inżynierii Wojennej. Wybuch powstania styczniowego zastał go w rosyjskiej twierdzy w Brześciu Litewskim, w stopniu kapitana. Uzyskawszy dymisję z armii carskiej, w maju 1863 r. oddał się do dyspozycji Rządu Narodowego, który powierzył mu obowiązki powstańczego ministra wojny na Litwie. Aresztowany w rok później, skazany na śmierć i ułaskawiony, spędził 9 lat na Syberii. Wkrótce po powrocie z zesłania, przyjął propozycję księcia Władysława Czartoryskiego i wyjechał do Paryża, do Hôtel Lambert, jako wychowawca książęcego syna – Augusta. Po upływie 2 lat zrezygnował z posady i w 1887 r. wstąpił do Karmelu, gdzie przybrał imię Rafał od Świętego Józefa. Zmarł w Wadowicach w 1907 r., pełniąc do końca funkcję przeora tamtejszego klasztoru Karmelitów Bosych. Pochowano go w Czernej. W czerwcu 1983 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas uroczystej Mszy beatyfikacyjnej na krakowskich Błoniach, ogłosił o. Rafała Kalinowskiego – błogosławionym. 18 września 1991 r. został ogłoszony Świętym.